Interpelace Milana Krajči na pražského primátora Bohuslava Svobodu ve věci možné obnovy Mariánského sloupu

Vážený pane primátore!
Dovolte, abych se na Vás obrátil ve věci Vašich nedávných výroků, ve kterých jste uvedl, že souhlasíte s obnovou Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a s jeho umístěním počítáte již letos.
Rád bych Vás v této věci upozornil, že tento Mariánský sloup, symbol pobělohorské rekatolizace, byl vysvěcen za přítomnosti habsburského císaře Ferdinanda III. čtyři roky po ukončení třicetileté války. V době, která u nás znamenala konec náboženské svobody a kdy skončily veškeré naděje exulantů, např. učitele národů Jana Amose Komenského na návrat do vlasti, byl v našem městě vztyčen památník, o jehož smyslu i katolický historik Josef Pekař napsal, že oslavuje vítězství nad českou reformací a nad českým státem. To dokazovala také děkovná procesí a modlitby, pravidelně u něj konané v předvečer výročí bitvy na Bílé hoře.
Není proto divu, že porážka a rozpad rakousko-uherské monarchie znamenaly konec i pro Mariánský sloup. Jen několik dnů po vyhlášení samostatné Československé republiky, v den obrovské manifestace na Bílé hoře, došlo za technické pomoci žižkovských hasičů k jeho stržení na lidovém shromáždění, vedeném spisovatelem Frantou Sauerem. Předsednictvo Národního výboru československého následně vydalo prohlášení ve kterém konstatovalo, že „strhovatelé (…) chtěli v Mariánském sloupu svrhnout znak poroby a hanby.“
Vážený pane primátore!
Jste si vědom toho, že na Staroměstském náměstí dříve stojící Mariánský sloup je i dnes vnímán podstatnou částí veřejnosti jako symbol náboženského a národnostního útlaku a nesvobody v pobělohorské době?      
Víte, že obnova Mariánského sloupu je odmítána nekatolickými církvemi a organizacemi občanů bez vyznání?
Máte informace o výhradách odborníků, že skutečnou rekonstrukci tohoto sloupu znemožňuje chybějící dokumentace a že jeho případná obnova neodpovídá  změněnému urbanistickému charakteru Staroměstského náměstí?
Znáte zamítavé pravomocné a závazné stanovisko, které bylo k obnově Mariánského sloupu vydáno Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy?
Pokud máte o těchto závažných námitkách povědomí, rád bych Vás, pane primátore, vyzval k přehodnocení Vašeho postoje k této věcí a k odmítnutí jakékoliv účasti na pokusech o obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Milan KRAJČA
(předneseno na  17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 24. května 2012)