9. dubna 2018

Haló noviny: Připomněli autora Zpěvu míru


Pietní akt k 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna odpoledne na pražském Žižkově před domem v Baranově ulici 1901/4, ve kterém tento velký český básník až do své smrti žil a tvořil.

» Jako komunisté se k tomuto velikánovi české poezie oprávněně hrdě hlásíme nejen proto, že byl celoživotním členem naší strany, ale i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok, mír a socialismus,«uvedl na setkání Milan Krajča, zástupce obvodní organizace KSČM Praha 3, která pietní akt zorganizovala. 
  
Předseda Unie českých spisovatelů, básník zasloužilý umělec Karel Sýs v proslovu k shromážděným mimo jiné konstatoval: » Může být básnické dílo, či dílo vůbec, definitivně uzavřeno? Nestíhá jedna myšlenka druhou, nevěší se báseň dosud nenapsaná na paty básně právě dokončené, jako se držel biblický Jákob Ezaua?« 
  
Na závěr setkání předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha a pražská zastupitelka Marta Semelová přednesla slavnou a dodnes aktuální báseň Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval i mezinárodně oceněn Zlatou medailí Světové rady míru. 

(za)

(Publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 9. dubna 2018)

7. listopadu 2017

Milan Krajča: Sto let od dnů, které otřásly světem


Nejen pracující Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, ale celý pokrokový svět si v těchto dnech připomínají 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, události světového významu, která navždy vstoupila do dějin tím, že zahájila přechod od kapitalismu k socialismu. Ruští dělníci společně se svými spojenci, především chudými rolníky, se pod vedením bolševické strany Vladimíra Iljiče Lenina stali průkopníky v budování nové společnosti, která neměla v dosavadních dějinách lidstva obdoby. Navzdory reakci, zahraniční intervenci i krvavé občanské válce se poprvé stala realitou společnost bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných. 

Úspěchy, kterých dosáhlo porevoluční sovětské Rusko a posléze Sovětský svaz na poli sociálních a politických práv a výdobytků pracujících zůstávají i po sto letech stále nerealizovaným cílem pro naprostou většinu obyvatel naší planety. Klíčová role, kterou sehrál Sovětský svaz, jeho národy a Rudá armáda v zápase proti fašistickému barbarství nemohou být nikdy dostatečně oceněny. Zásadní příspěvek existence Sovětského svazu pro rozšíření socialismu do dalších zemí i pro národně-osvobozenecké zápasy proti kolonialismu a imperialismu je nepopiratelný. Po celou dobu své existence byla navíc sovětská moc bytostně spojena s politikou míru a aktivního odporu proti imperialistickým válkám.

I dnes, více než čtvrt století od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik, svržení socialismu a kapitalistické restaurace, je Velká říjnová socialistická revoluce neskonalou inspirací pro všechny, kteří myslí zápas za lepší svět vážně. Zřetelně totiž ukazuje, že je možná budoucnost lidstva bez válek, vykořisťování a útlaku že touto budoucností je socialismus. V zápase za něj tkví odkaz velkých událostí, jež nyní slaví své stoleté výročí.

Milan Krajča

Leningrad – město hrdina, 7. listopadu 2017

14. června 2017

Rozhovor Haló novin s Milanem Krajčou: NATO je nepřítelem míru


Světová rada míru pořádala několik dnů před bruselským summitem NATO, dá se říci v předvečer, protesty v řadě měst Evropy pod hlesem »Ano míru! Ne NATO!«. Kde všude, včetně Prahy, se nakonec protesty konaly? Vy jste byl organizátorem pražské demonstrace.


Světová rada míru dlouhodobě a principiálně vystupuje proti Severoatlantickému paktu NATO. Považuje NATO nejen za vojenský nástroj imperialismu, sloužící agresivním vojenským zájmům Spojených států amerických a Evropské unie, ale i za největší a nejnebezpečnější vojenskou organizaci na světě, zodpovědnou za agrese, intervence a zastrašování proti celé řadě zemí. Z tohoto důvodu žádá Světová rada míru jeho rozpuštění.

Bylo tomu tak v minulém roce, kdy organizovala mezinárodní kampaň proti summitu NATO v polské Varšavě, stejně tak i letos, kdy protestovala proti summitu NATO tentokrát v belgickém Bruselu. V mnoha členských zemích NATO se tak v uplynulých týdnech z popudu Světové rady míru uskutečnily demonstrace, blokády a další protesty proti NATO, namátkou například v Itálii, Kanadě, Kypru, Norsku, Portugalsku, Řecku, Spojených státech amerických.

Protest proti bruselskému summitu jsme jako České mírové hnutí ve spolupráci s občanskou iniciativou Ne základnám a dalšími mírovými organizacemi uspořádali i u nás, na Václavském náměstí v Praze.


Účastnil jste se aktivně bruselské konference o míru a proti NATO, která se konala souběžně se summitem NATO. Jaké jsou závěry této konference, jaká byla nálada na akci? Kolik se účastnilo delegátů a hostů?

Mezinárodní konference proti NATO, kterou v Bruselu zorganizovala Světová rada míru, proběhla úspěšně. Zúčastnilo se jí na osm desítek delegátů reprezentujících 21 mírových a antiimperialistických organizací z patnácti zemí Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Asie. Bylo více než důležité, že se konference nezúčastnili pouze zástupci mírových organizací z členských zemí NATO, ale i ze států, které se staly oběťmi agresivní politiky NATO, jako je například Srbsko, Ukrajina nebo Írán. Vedle zástupců členských organizací Světové rady míru se konference účastnili i hosté, například z partnerských mezinárodních organizací, jako je Světová federace demokratické mládeže nebo Mezinárodní asociace demokratických právníků.

Účastníci konference (kterou Světová rada míru financovala pouze z vlastních zdrojů, bez podpory jakékoliv vlády, instituce nebo nadace) se, vedle zmíněného strategického cíle, kterým je rozpuštění NATO, shodli na následujících požadavcích: Žádné navyšování vojenských rozpočtů na válku, finance určit na společenský pokrok a mír; stažení všech sil NATO zapojených do vojenských agresí a okupací; ukončení politiky nátlaku, destabilizací, válek a agresí proti suverénním státům a národům, podpora uprchlíkům a dalším obětem válek iniciovaných a podporovaných NATO; uzavření vojenských základen na cizích územích; zákaz atomových zbraní a dalších zbraní hromadného ničení a všeobecné odzbrojení; odmítnutí dalšího rozšiřování vojenských sil NATO, jmenovitě do Skandinávie, na Balkánský poloostrov, do východní Evropy a na Kypr; respektování principů Charty Organizace spojených národů a suverenity a rovnoprávnosti národů a států.


S jakým poselstvím jste vystoupil vy? A byli ještě další čeští účastníci?

Pokud nepočítám svého šestiletého syna, který mě v Bruselu doprovázel, tak jsem byl z České republiky jediným účastníkem. Ve svém vystoupení na konferenci jsem se věnoval především aktuálnímu navyšování vojenské přítomnosti NATO ve střední a východní Evropě, spočívajícím v budování nových vojenských základen, organizování velkého počtu vojenských cvičení i permanentních vojenských přesunech. Příkladem je nedávný přesun tisíců vojáků 3. brigády 4. divize armády Spojených států z Fort Carson v americkém Coloradu do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Maďarska, Rumunska a Bulharska či letošní mohutná vojenská cvičení jako Atlantic Resolve, Saber Strike, Rapid Trident, Sea Breeze, Sea Shield…

Zmínil jsem ale také současné snahy mírového hnutí u nás o vystoupení země z NATO a prosazení nezávislé a mírové zahraniční politiky i zápas proti prosazení návrhů ústavních změn v České republice, dovolujících obcházet český parlament při schvalování vysílání českých vojáků do zahraničí, či dokonce při umožňování přítomnosti cizích vojsk na území naší republiky. S velkým zájmem se pak setkaly informace o skandálním schválení podřízenosti části Armády České republiky německému Bundeswehru.


Jaké jsou zkušenosti ostatních účastníků mírové akce v Bruselu s protiválečným úsilím ve svých zemích?

Jednak bych rád uvedl, že o reprezentativnosti konference svědčilo vystoupení nejen členů nejužšího vedení Světové rady míru – prezidentky Socorro Gomesové, generálního tajemníka Thanasise Pafilise a výkonného tajemníka Iraklise Tsavdaridise, ale i desítek dalších řečníků. Všichni vystupující jednoznačně odsoudili zločinný a reakční charakter NATO jako vojenského nástroje imperialismu.

Za všechny řečníky mohu zmínit alespoň několik málo z nich.

Zajímavé bylo kupříkladu vystoupení koordinátora Jednotné národní protiválečné koalice ze Spojených států amerických, který mimo jiné konstatoval, že je to právě jeho země, která má dnes své vojenské síly v téměř 130 zemích světa, a dokonce dvacetkrát více vojenských základen v zahraničí než všechny ostatní země dohromady.

Předseda irského Spojenectví míru a neutrality Roger Cole informoval o rozsáhlé kampani proti využívání letiště Shannon pro válečné akce armády Spojených států amerických, která jej využila již pro transport více než 2,5 milionu svých vojáků. Stavros Tassos, prezident Řeckého výboru za mezinárodní détente (uvolnění mezinárodního napětí – pozn. aut.) a mír, hovořil o masových demonstracích proti současné řecké vládě vedené Alexisem Tsiprasem, která nabídla NATO vytvoření nové vojenské základny na Karopathosu v Egejském moři a souhlasila i s dalším rozšiřováním stávající základny v zátoce Suda na Krétě.

Zástupce tureckého mírového hnutí Ali Örnek se věnoval situaci ve své zemi, kde je v rámci mimořádného stavu mírové hnutí perzekvováno a turecká Mírová asociace byla dokonce Erdoganovým režimem protizákonně zakázána.

Součástí byly také demonstrace v bruselských ulicích. Popište vaše pocity a jak byly demonstrace početné, kdo se jich účastnil? Protestních akcí se v Bruselu konala celá řada. Největší demonstrace se zúčastnilo na 12 tisíc protestujících. Zdaleka se jich neúčastnily pouze mírové organizace. Protesty podpořily různé politické strany, odbory, ekologické iniciativy, ženská hnutí, organizace uprchlíků, migrantů a zahraničních dělníků, hnutí solidarity se socialistickou Kubou či okupovanou Palestinou, studentské a mládežnické skupiny…


Tyto demonstrace se prezentovaly v našich televizích jako jen protitrumpovské. Není to záměrně zúžený pohled?

Je třeba dodat, že mnoho z demonstrujících mířilo svůj protest spíše proti návštěvě prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa v Belgii, která byla se summitem NATO spojena. Tomu odpovídalo i hlavní heslo demonstrací »Trump není vítán!«.

K tomuto politicky poměrně nejasnému a neurčitému a možné iluze vzbuzujícímu heslu jsme jako Světová rada míru měli značné výhrady. Světová rada míru se protestů proto zúčastnila pod heslem své mezinárodní kampaně, tedy »Ano míru! Ne NATO!«. Právě pod tímto sloganem pochodovalo v bruselských ulicích několik set jejích členů, přátel a aktivistů jejích členských organizací z desítek různých zemí. V belgické metropoli tak jasně a nahlas zaznělo, že NATO je nepřítelem míru, proto musí být tento válečný pakt zrušen.


Jak rozumíte výsledkům bruselského summitu NATO?

Bruselský summit NATO potvrdil všechna rozhodnutí učiněná minulý rok ve Varšavě. Zvláštní pozornost věnoval formálnímu zapojení NATO do »protiteroristické koalice« vedené Spojenými státy americkými a působící na území Sýrie a Iráku, která deklaruje za svůj cíl boj proti tzv. Islámskému státu. Ten byl přitom vytvořen, podporován a soustavně využíván právě Spojenými státy americkými a jejich spojenci. Konkrétně byly na summitu NATO s tímto zdůvodněním schváleny vojenské operace v Sýrii a Iráku s letouny kategorie Awacs, využívající leteckou základnu v tureckém Incirliku.

Vedle »boje proti terorismu« byla ale zopakována i další záminka používaná NATO pro realizaci svých plánů, tedy »hrozba ze strany Ruska«. NATO potvrdilo další rozmisťování svých vojenských sil v pásu od pobaltských států po Bulharsko stejně jako budování »raketového obranného štítu« v Polsku a Rumunsku.

Důležitou agendou summitu NATO ale byla také otázka navyšování vojenských rozpočtů. Prezident Spojených států amerických Donald Trump využil summitu k tomu, aby ještě více zintenzivnil nátlak na členské státy NATO k dalšímu zvýšení armádních výdajů. Spojené státy americké ultimativně požadují, aby každý z členských států NATO vydával na armádu finance minimálně ve výši dvou procent svého hrubého domácího produktu. Již dnes je přitom většina celosvětových vojenských výdajů vydávána právě členskými státy NATO. Pokud by se jednotlivé země tomuto nátlaku podvolily, již tak neuvěřitelné náklady na vojenské rozpočty členských států NATO by vzrostly o dalších 40 procent.

Toto je třeba jednoznačně odmítnout. Finance je třeba investovat do společenského pokroku a mírového vývoje, ne do dalšího zbrojení, zvyšování mezinárodního napětí a příprav a realizací dalších imperialistických válek, agresí a intervencí.


Americký prezident absolvoval před tím velkou cestu na Blízký východ a poté do Evropy. Jak to hodnotíte?

Účast Donalda Trumpa na summitu NATO byla součástí jeho první zahraniční cesty ve funkci prezidenta Spojených států amerických. Nejprve zamířil na Blízký východ, kde se v Rijádu setkal se saúdským králem Salmánem bin Abd al-Azízem, v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a v Betlémě s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Těchto jednání využil nejen k jednání o uzavření stamiliardových obchodů se zbraněmi (jedná se o dodávku vojenské techniky a služeb za neuvěřitelných 110 miliard dolarů, v příštích deseti letech pak za dalších 350 miliard dolarů) s reakčním, diktátorským, islamistickým a teroristy otevřeně podporujícím režimem Saúdské Arábie, ale i k opakované podpoře izraelské okupace Palestiny a především k stupňujícím se vyhrůžkám vůči Íránu. Následovalo krátké, podle všeho velmi chladné přijetí u hlavy katolické církve papeže Františka ve Vatikánu. Po bruselském summitu zamířil ještě na summit G7 v italské Taormině, kde předznamenal následné oznámení o odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody z roku 2015 o omezení klimatických změn a globálního oteplování, schválené kromě tří výjimek všemi státy světa.

První zahraniční prezidentská cesta Donalda Trumpa tak ještě více odhalila jeho roli na mezinárodně politické scéně.

Monika HOŘENÍ

(publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 14. červena 2017)

18. prosince 2014

Milan Krajča: Historické vítězství - Kubánská pětice na svobodě!


Když ve středu 17. prosince 2014 oznamoval předseda Státní rady a Rady ministrů Kubánské republiky Raúl Castro osvobození zbývajících tří členů Kubánské pětice z věznic Spojených států amerických, propukli v nadšení nejen obyvatelé Ostrova svobody, ale spolu s nimi i stoupenci spravedlnosti z celého světa. Po více než 16 letech totiž skončilo hanebné věznění kubánských bojovníků proti terorismu.

Kubánská pětice byla ve Spojených státech amerických skandálně uvězněna v roce 1998 za svůj boj s protikubánským terorismem. Ten byl od vítězství kubánské revoluce organizován z území mocného souseda na severu a má na svědomí již tři a půl tisíce mrtvých. Jedná se především o oběti atentátů, bombových útoků a sabotáží. Úkolem pětice kubánských protiteroristických bojovníků bylo monitorovat a odhalovat záměry protikubánských teroristických skupin tak, aby jim bylo zabráněno. Touto svou statečnou činností zachránili nespočet životů.

Stálo je to však svobodu, když byli pro svou činnost zadrženi a křivě obviněni ze zločinů, které nespáchali. Pět kubánských bojovníků proti terorismu bylo následně justicí Spojených států amerických odsouzeno k drakonickým trestům. Celkově těchto pět lidí obdrželo trest odnětí svobody v délce čtyř doživotí a 77 let a bylo uvězněno v pěti různých vězeních s nejpřísnější ostrahou, bez možnosti mezi sebou komunikovat.

Skandální uvěznění a odsouzení Kubánské pětice k brutálním trestům vyvolalo velkou vlnu nevole nejen na Kubě, ale i v dalších zemích, mimo jiné i v samotných Spojených státech amerických. V rámci mohutného mezinárodního hnutí solidarity s pěticí kubánských hrdinů se na jejich stranu postavila řada politických stran, studentských a mládežnických hnutí, odborů a církevních organizací a vědeckých asociací. K výzvě za okamžité propuštění Kubánské pětice se připojilo také deset nositelů Nobelovy ceny, mnoho členů parlamentů a řada dalších významných osobností akademického či uměleckého života. Z celého světa tak soustavně znělo mohutné volání solidarity s těmi, kdo byli dlouhá léta za otřesných podmínek nehorázně vězněni proto, že bránili svou vlast před terorismem.

V České republice zaštiťoval boj za osvobození pěti kubánských hrdinů Český výbor za osvobození Kubánské pětice iniciovaný Společností česko-kubánského přátelství. Za léta své činnosti zorganizoval mnoho aktivit spočívajících v informování české veřejnosti, oslovování osobností veřejného života i politických představitelů, sbírání podpisů pod petice a pořádání pravidelných demonstrací před budovou velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, shromáždění solidarity i různých kulturních a sportovních aktivit věnovaných případu Kubánské pětice. Do kampaně za propuštění Kubánské pětice se v České republice aktivně zapojilo mnoho tisíc lidí, kterým patří velké poděkování za osobní příspěvek k tomuto úspěchem završenému zápasu hnutí mezinárodní solidarity.

Poslední tři členové Kubánské pětice Gerardo Hernández, Ramon Labaniňo a Antonio Guerrero byli osvobozeni a přidali se tak ke svým již dříve propuštěným soudruhům Renému Gonzálesovi a Fernandu Gonzálesovi. Po nekonečných 16 letech věznění je tak celá Kubánská pětice opět ve své vlasti, pro jejíž svobodu, nezávislost a bezpečnost tolik vytrpěli. Také z České republiky proto zasíláme své srdečné a vřelé gratulace pětici kubánských hrdinů i všemu lidu socialistické Kuby k velkému a tak těžce vybojovanému vítězství. V souvislosti s vězněním Kubánské pětice prohlásil před mnoha lety historický vůdce kubánské revoluce Fidel Castro prorocké: „Vrátí se!“ Jeho slib se právě naplnil.

Milan Krajča,

tajemník Českého výboru za osvobození Kubánské pětice

(publikováno na Parlamentních listech dne 18. prosince 2014)

6. října 2013

Milan Krajča během předvolební kampaně KSČM

Fotografie z předvolební kampaně Komunistické strany Čech a Moravy v hlavním městě Praze před předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konanými ve dnech 25. a 26. října 2013. V čele pražské kandidátky KSČM se o hlasy voličů ucházejí Marta Semelová, Jiří Dolejš, Dagmar Gušlbauerová, Milan Krajča a Ludvík Šulda.


28. září 2013

Rozhovor Parlamentních listů s Milanem Krajčou: Kapitalistické barbarství je víc než zřetelné


Nedávno Ústřední rada Komunistického svazu mládeže (KSM) zveřejnila směrem k horníkům OKD vyjádření solidarity. Kromě jiného jste v článku napsali, že horníci mají požadovat „znárodnění dolů a lidovou kontrolu nad nimi.“ „Jedině tak zajistíte obživu pro sebe a vaše rodiny. Jedině tak už nebudete vydáni na milost Bakalovi či jiným novodobým uhlobaronům,“ uvedli jste. Můžete rozvést, jakým způsobem by k znárodnění dolů mohlo či mělo dojít?

V Komunistickém svazu mládeže jsem v minulosti působil jako jeho předseda. I z tohoto důvodu jsem rád za pozitivní ohlas, který vzbudilo nedávné solidární prohlášení mladých komunistů směrem k horníkům, kteří na Ostravsku bojují za svá pracovní místa. Komunisté musí být vždy na straně těch, kteří se rozhodnou aktivně bránit svá pracovní místa a sociální práva a výdobytky.

Pro řešení budoucnosti důlního průmyslu na Ostravsku nám jistě může být inspirací vývoj ve světě, kde se řada států rozhodla znárodnit své nerostné bohatství tak, aby z něj šly zisky celé společnosti a ne jen do kapes hrstky boháčů.

U nás máme v této souvislosti především historickou zkušenost z poválečného Československa. Doly u nás byly znárodněny v roce 1945 jedním z tzv. Benešových dekretů. Jednalo se bezpochyby o pokrokový a demokratický akt, přivítaný naprostou většinou společnosti. Rozvoj ostravského regionu i hornictví jako takového v období socialismu dokazuje, že se jednalo o krok správným směrem.

Na stávající situaci na Ostravsku jsou naopak jasně viditelné důsledky privatizací spojených s restaurací kapitalismu v naší zemi. Likvidátorské plány uhlobarona Zdeňka Bakaly na likvidaci Dolu Paskov tak podtrhují negativní vývoj, jehož jsou pracující i většina obyvatel ostravského regionu obětí již takřka čtvrt století.


Má „znárodnění dolů“ OKD v programu i KSČM, za níž kandidujete v Praze dokonce na 4. místě kandidátky? Nebo jak se k této situaci kolem OKD staví KSČM jako celek?

Jako komunisté pochopitelně honbu Zdeňka Bakaly za soukromým ziskem na úkor obyvatel Ostravska dlouhodobě sledujeme. Nejedná se jen o plány na likvidaci Dolu Paskov, ale například i o kauzu bytů OKD. Je třeba si uvědomit, že Zdeněk Bakala z Ostravska vysál již desítky miliard korun. Chudoba a nezaměstnanost - tragédie mnoha jedinců a celých rodin pro nepředstavitelný zisk jednoho člověka! Kapitalistické barbarství je zde víc než zřetelné… Jsme plně solidární s ostravskými horníky a podporujeme jejich oprávněné požadavky. Zároveň jako KSČM deklarujeme, že řešením aktuální situace je státní vlastnictví Dolu Paskov.


Nedávno si lídr volebního bloku Hlavu vzhůru Jana Bobošíková stěžovala otevřeným dopisem generálnímu řediteli České televize na to, že je málo zvaná nejen ona, ale i další zástupci jejího politického uskupení do předvolebních debat ČT. Nemá prý tak možnost se před volbami prezentovat, zatímco prý hnutí Ano nebo Úsvit Tomia Okamury tuto možnost má. Jak to vidíte Vy?

Patřím k těm, kteří jsou dlouhodobě kritičtí k práci veřejnoprávních médií – České televize, Českého rozhlasu i České tiskové kanceláře. Zdaleka se nejedná jen o antikomunismus, směřovaný proti naší straně, socialistické zkušenosti, historii antifašistického zápasu či dějinám hnutí pracujících. Problémy vnímám i v souvislosti s informováním, či neinformováním o řadě dalších domácích i zahraničních témat. Jako příklad je možné uvést podíl veřejnoprávních médií v České republice na mediální kampani v souvislosti se stále možnou agresí Spojených států amerických a jejich spojenců z Evropské unie a Severoatlantického paktu NATO proti Sýrii.

I českými veřejnoprávními médii byla dlouhou dobu krize v Sýrii interpretována jako „statečný zápas mírumilovné demokratické opozice proti totalitní diktatuře, jehož konec může přinést pouze otevřená, pochopitelně humanitární, vojenská intervence.“ I přes tuto mediální kampaň je však dnes víc než zřejmé, že v případě Sýrie jde především o nebezpečí nové imperialistické agrese, ne nepodobné těm proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku nebo Libyi.


Politici z Komunistické strany Čech a Moravy včetně stranického předsedy Vojtěcha Filipa pro média často říkají, že nemají s "komsomolci" z KSM nic společného a přitom zástupci KSM jsou často viděni právě na akcích KSČM. Dokonce má KSM svou ústřední kancelář umístěnou právě v budově, kde sídlí i KSČM. Jak „slovní odluku“ představitelů komunistické strany pociťujete?

Možná si pletete Komunistický svaz mládeže s jinými organizacemi, které samy sebe deklarují jako mladé komunisty, od kterých se však KSM i KSČM opakovaně distancovaly. V souvislosti s KSM jsme na jednom z posledních zasedání Ústředního výboru KSČM jasně potvrdili svou podporu tomuto občanskému sdružení. Domnívám se, že jsme tuto podporu vyjádřili naprosto oprávněně. Práce naší strany mezi mladými lidmi není často z objektivních i subjektivních důvodů jednoduchá a právě KSM nám v tomto může být v mnohém nápomocen.

KSM sehrál v historii opakovaně klíčovou roli v řadě politických zápasů. Rád připomenu, že v době, kdy jsem v něm působil jako předseda, inicioval mohutnou a nakonec úspěšnou kampaň proti tehdejším plánům na umístění vojenské základny Spojených států amerických na našem území. Proti těmto snahám zorganizoval řadu protestních aktivit a demonstrací. Petici KSM proti výstavbě cizí vojenské základny u nás podepsalo na 200 tisíc občanů České republiky.

O důležitosti existence organizace komunistické mládeže svědčí i fakt, že se KSM pokoušela státní moc opakovaně zakázat. Ministerstvo vnitra jej dokonce i úředně rozpustilo a snažilo následně antikomunisticky potlačit. To se však setkalo s nesouhlasem jak v naší zemi, tak i v zahraničí. Po celém světě se v té době konaly demonstrace před ambasádami České republiky, za KSM se postavila řada mezinárodních osobností a s protesty byli na svých zahraničních cestách soustavně konfrontováni prezident republiky, předseda vlády a další státní představitelé. Zákaz KSM byl následně zrušen soudy a organizace v současnosti tedy působí legálně.


Někteří představitelé pravice – kupříkladu místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek – vidí prezidenta Miloše Zemana jako toho, kdo ohrožuje demokracii v ČR. Kalousek kupříkladu označkovává Zemana jako „gosudára, co v ČR zavádí putinovský režim“. Jaký máte na jeho prezentaci vůči hlavě státu názor?

Nedomnívám se, že by stávající prezident znamenal větší ohrožení demokracie než jeho zmiňovaný kritik. Naše strana Miloše Zemana v letošních prezidentských volbách podpořila. K některým jeho činům v prezidentské funkci můžeme pociťovat sympatie, žádné nekritické iluze však nejsou na místě. Například v souvislosti s jeho zahraniční politikou, spočívající na podporování Spojených států amerických, Evropské unie, Severoatlantického paktu NATO či Izraele není možné se jasně nevymezit.


Koho by rozhodně podle Vás lidé neměli v těchto předčasných volbách volit a proč?

Domnívám se, že žádná z vlád České republiky dosud nevládla ve prospěch většiny jejích obyvatel. Historická zkušenost takto jasně hovoří proti pravicovým stranám i sociální demokracii. Velké množství nových uskupení, snažících se ve volbách prosadit, zákonitě připomíná své mnohé předchůdce, u kterých do nich vloženou naději brzy vystřídalo hluboké rozčarování.

Na pracující a většinu občanů naší země dopadá kapitalistická krize. Drastické snižování životní úrovně, ohromný nárůst chudoby, masová nezaměstnanost či soustavné útoky na sociální výdobytky minulosti jsou krutou realitou dneška. Ve volbách je proto třeba volit ty, kdo hodlají řešit příčiny současné krize. Jako komunisté se k tomu hlásíme.


Jakou politiku podle Vás dělá KSČM směrem navenek? Je málo průrazná či třeba revizionistická? A co by dělat mohla a nedělá?

Komunistická strana u nás působí již víc než dvě desetiletí ve velice složitých podmínkách. Nedomnívám se, že by bylo správné popírat, že k problémům, se kterými se potýká, patří i ty subjektivní. V nadcházejících volbách ale právě pouze komunisté představují šanci na opravdovou změnu. Přicházíme s programem zajišťujícím lidem práci, bezplatné zdravotnictví a školství a dostupné bydlení pro všechny. Stavíme se proti tzv. církevním restitucím, za zrušení Severoatlantického paktu NATO, za zavedení milionářské daně… Zároveň potvrzujeme, že naším strategickým cílem je socialismus. Společnost bez vykořisťování, útlaku a válek je opravdu jedinou skutečnou alternativou k dnešní mizérii.

Olga Böhmová

(Publikováno na Parlamentních listech dne 28. září 2013)

27. září 2013

Haló noviny: "Jedeme doleva, pojeďte s námi!"


Nejdříve přijela filharmonie. Rozuměj - tramvaj, jež měla na svém těle polep s propagací jednoho významného hudebního tělesa. Pak teprve jsem mohla zamávat na soupravu označenou plakáty, balonky a dalšími »výsostnými znaky« Komunistické strany Čech a Moravy, která na své palubě vezla netradiční osádku – pražské kandidáty KSČM. Ti v rámci své předvolební kampaně zvolili i tento zajímavý způsob kontaktu s voliči. 

Do tramvaje jsem naskočila na zastávce Želivského. To už měli Marta Semelová, Jiří Dolejš, Dagmar Gušlbauerová, Milan Krajča, Ludvík Šulda, ale i další kandidující – Jana Čunátová, Ivan Hrůza, Jiří Horák, Josef Gottwald, Vladimír Chaloupka a Lubomír Ledl (snad jsem na nikoho nezapomněla), za sebou takřka hodinové vyzdobování soupravy, aby ani v pražském ruchu a přemíře všelijakých reklam volební tramvaj KSČM nikdo nepřehlédl. Souprava, řízená předsedou ZO Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska z pražského dopravního podniku Markem Tošilem, vyrazila před druhou hodinou odpolední ze smyčky na barrandovském sídlišti na více než tříapůlhodinovou jízdu napříč hlavním městem -centrem i některými okrajovými částmi, aby kolem půl šesté úspěšně a spolehlivě dojela do motolské vozovny. 

V centru metropole bylo v tramvaji pěkně plno. Pravda, někteří cestující, stojící na zastávkách, kroutili hlavou. Co to přijelo? Ano, i to bylo možné číst z jejich výrazu. »Pojeďte s námi, nastupte si a popovídejte si s kandidáty KSČM do sněmovních voleb!« volali na ně například Milan Krajča či Ludvík Šulda, když se na každé zastávce otevřely dveře a oni mohli vyskočit, aby spěšně rozdali Pražanům volební program, případně dětem lízátka. Marta Semelová si volební materiály hezky srovnala do stylového košíku, a v rychlosti pohybu z tramvaje ven a pak za zvuku signalizace zpátky se před mladými kandidáty nenechala zahanbit. Ani ji nerozhodilo, když se někdy setkala s negativní reakcí. To jeden pán, překvapen tím, že komunisté pořádají takovou parádní jízdu spojenou s vysvětlováním programu, který nabízejí dolním deseti milionům, si neodpustil urážku. Dlužno dodat, že byl za celou jízdu jediným hrubiánem. »Inu, pán je demokrat. 
Je vychován touto demokracií... I s takovými reakcemi musíme počítat,« odtušila s úsměvem vedoucí pražská kandidátka a mávla rukou. Vtipná situace nastala na zastávce Otakarova, kdy Milan Krajča z tramvaje zavolal: »Jedeme doleva, pojeďte s námi!« A jelo se... 

Tím, kdo měl distribuci volebních materiálů »pod palcem«, byla Dagmar Gušlbauerová. »Rozdali jsme už balík skládaček, to je 500 kusů, dále balík volebních Haló novin, tedy 400 kusů, a rozdáváme dále,« s potěšením mi prozradila někdy v polovině jízdy. To jsme, tuším, byli u nuselské radnice. 

Stalo se i to, co nikdy nelze naplánovat. Někteří z kandidátů potkali mezi lidmi, stojícími na zastávkách, své známé či sousedy. Atmosféra byla uvolněná, ano – byla veselá! Vždyť povídat si s voliči o jejich starostech a tužbách, o tom, jak by se měla spravovat tato země, je možné i v netradičním prostředí a s humorem. Úplný výbuch smíchu vyvolala replika Jiřího Dolejše, jenž postával u zadních dveří a vlídně hovořil s lidmi. Na otázku jedné paní »Prosím vás, a kam vlastně jedete?« odpověděl upřímně: »Jedeme po kolejích...

Monika HOŘENÍ

(Publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 27. září 2013)

23. září 2013

Milan Krajča představuje na předvolebním mítinku program KSČM


Milan Krajča, kandidát Komunistické strany Čech a Moravy do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na předvolebním mítinku na Strossmayerově náměstí v Praze dne 23. září 2013 představuje program komunistů pro předčasné parlamentní volby. Jeho součástí je mimo jiné odmítnutí budování cizích vojenských základen na našem území, odpor proti tzv. zahraničním vojenským misím Armády České republiky i vystoupení naší země ze Severoatlantického paktu NATO.

21. září 2013

Haló noviny: Pražané aktivně diskutovali


Pražané aktivně diskutovali a se svými starostmi se svěřovali na zahajovacím pražském předvolebním mítinku KSČM, který se uskutečnil včera na smíchovském Andělu. S lidmi hovořili vedoucí pražské kandidátky pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Marta Semelová nebo Jiří Dolejš, Dagmar Gušlbauerová, Milan Krajča, Ludvík Šulda a další kandidáti.

(Publikováno v českém levicovém deníku Haló noviny dne 21. září 2013)

20. září 2013

Prensa Latina: Denuncian en Chequia injusto arresto de antiterroristas cubanosEl presidente del Movimiento Checo por la Paz, Milan Krajca, denunció hoy el injusto arresto de los Cinco antiterroristas cubanos, cuatro de ellos aún en cárceles estadounidenses, y el trato inhumano durante su encarcelamiento.

En un artículo publicado en el diario Halo Noviny, el candidato a diputado en Praga por el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, reseñó las arbitrariedades legales y humanas cometidas por la justicia estadounidense, en particular las precarias condiciones carcelarias y las desproporcionadas cuantías de las sanciones.

"Fueron ubicados en cinco prisiones distintas con la vigilancia más severa, sin posibilidad de comunicarse entre ellos", acotó el también directivo del Movimiento de Solidaridad con Cuba.

En el artículo, Krajca ofreció detalles sobre las actividades de la Asociación de Amistad Checo-Cubana y el Comité por la Liberación de los Cinco, como parte de la campaña internacional exigiendo la libertad de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González.

De manera especial se refirió a la manifestación protagonizada el 12 de septiembre frente a la embajada de Estados Unidos en Praga, al tiempo que reiteró el compromiso de continuar con esta justa y humana causa, porque "la tarea de todo el que esté del lado de la justicia es contribuir a su triunfo final".

El 12 de septiembre de 1998 estos hombres fueron arrestados en Miami, para luego ser condenados a penas extremas, en un juicio amañado, por el delito de abortar planes violentos contra su país.

Tras cumplir 13 años de privación de libertad y otro período más de libertad supervisada, solo René González permanece en Cuba, luego de renunciar a la ciudadanía estadounidense para dar por terminada su sanción.

rmh/npg

(Publicado por Prensa Latina el 20 de septiembre 2013)